Tháng: Tháng Năm 2020

Trong lĩnh vực xây dựng có thể nói có rất nhiều khâu, nhiều bộ phận, nhiều vật liệu, thiết bị….…

Bê tông mác 250 là tỷ lệ thường gặp khi xây dựng nhà cửa. Vậy tỷ lệ trộn bao nhiêu…