Điều khoản & Điều kiện

.....
Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện để sử dụng tamdaiphuc.com

Xin hãy đọc kỹ những điều này. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản sử dụng sau đây của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

- Email: quoctetamdaiphuc@gmail.com

- Điện thoại: 0856.405.117

Bằng cách truy cập nội dung của tamdaiphuc.com (sau đây gọi là trang web) bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web và trở lại ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, tham nhũng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo vệ của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn tin rằng có trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm cả phí pháp luật phát sinh từ bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối bằng bất kỳ phương pháp nào dù là trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Công việc trên trang web và hình ảnh, biểu trưng, ​​văn bản và các thông tin khác là tài sản của tamdaiphuc.com (trừ khi có quy định khác).

Khước từ: Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi và cố gắng giữ nó càng cập nhật càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể đã lỗi thời một chút.

Tamdaiphuc.com có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng: Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng nói trên.

Sửa đổi lần cuối: 06 - 02 - 2020